AVIS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ DE L‘AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

El ciutadà o ciutadana que accedeixi a aquesta plataforma accepta i es compromet a complir les condicions previstes en  aquests avís legal i el conjunt de les disposicions normatives aplicables, així com a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il•legal o contrària a la bona fe i l’ordre públic.

1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús.

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) en aquest  Portal de Participació es regula per les presents condicions d'ús que vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que desitgi participar haurà de registrar-se. En finalitzar el registre es  sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús. Sense aquesta acceptació no es podrà continuar en aquest procés de participació.

 Milgrams i l’Ajuntament del Prat de Llobregat ) es reserva la facultat de modificar les presents condicions d'ús per a la participació en aquest Portal de Participació (d'ara endavant el Portal), l'última versió del qual es publicarà en aquest lloc web.

2. Objectiu de la iniciativa 

A través del Portal, es vol fomentar la participació dels ciutadans/es en la gestió de la ciutat, implicant-los en la generació d'idees i propostes noves i viables, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. El seu objectiu és dotar a la ciutadania d'un instrument de comunicació entre ciutadans i d'aquests amb les institucions.

3. Questions generals sobre la participació al Portal

Podrà participar qualsevol persona física a partir dels 16 anys que s'hagi registrat prèviament al Portal i que estigui empadronat al municipi . Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 16 anys o més i complir aquestes condicions. Els majors d'edat a càrrec  dels quals es troben els menors, són els plens responsables de l'actuació que tinguin aquests al Portal de Participació Ciutadana. No existeix limitació quant al nombre de propostes a presentar pels participants.

Per participar creant o recolzant propostes, a l'usuari/a se li requerirà que tingui 16 anys o més.

En introduir el títol de les propostes, es recomana escriure una descripció breu i precisa. Per completar l'argumentació es podran associar imatges adjuntes.

4. Obligacions dels usuaris del Portal

En ser el Portal de Participació un punt de trobada amb l’objectiu de compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat i Milgrams no són  responsables de l'ús incorrecte del Portal pels usuaris i usuàries o dels continguts localitzats en el mateix, sent cada usuari/a responsable del seu ús correcte i que els continguts i les opinions que hi hagi compartit respectin les disposicions legals vigents

 Milgrams i l’Ajuntament del Prat podran limitar l'accés al Portal d'opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris i usuàries  vulguin incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal.

D'acord amb la normativa legal vigent, queda prohibida la utilització del Portal amb finalitats diferents a les de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

- Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.

- Compartir dades de caràcter personal (noms, fotografies, etc.) de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.

- Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel•lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

- Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris sense l'autorització expressa d'aquests.

- La seva utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments, així com l'indici que l'usuari o usuària pugui estar realitzant qualsevol altre ús indegut del portal, permetrà a l'Ajuntament del Prat del Llobregat i a Milgrams suspendre temporalment l'activitat d'un participant, inhabilitar o eliminar el seu compte del Portal i/o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades.  En cas que el contingut introduït pels usuaris/es incorpori un enllaç a un altre lloc web, Milgrams i l’Ajuntament del Prat no seran responsables pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que poguessin derivar-se d’aquest contingut. En cap cas, l'Ajuntament del Prat ni l’empresa gestora de la plataforma Milgrams, serà responsable de l'ús indegut de la plataforma o dels continguts que es comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona faci de les seves idees aportades, sobre la idoneïtat d'aquestes idees ni sobre els resultats que se’n derivin.

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web i/o un tercer, l'Ajuntament del Prat del Llobregat i l’empresa Milgrams quedaran exemptes de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

5. Ús del Portal

Els i les participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació o suport d'una proposta, se li sol•licitarà registrar-se prèviament. El registre que permetrà participar en qualsevol dels mòduls de l'aplicació, es realitzarà introduint com a mínim les següents dades:

• Nom d'usuari

• Correu electrònic

• DNI

• Acceptació de les condicions d'ús del Portal

El nom d'usuari permet identificar el compte i les contribucions al Portal, però no al titular de les dades, ja que no ha de correspondre, obligatòriament, amb la identificació del titular i per tant, en aquest cas no tindrà la consideració de dada de caràcter personal.

En cas que l'usuari opti per crear un nom d'usuari que correspongui amb les seves dades reals i per tant pugui ser possible identificar al titular de les dades, en signar aquestes condicions declara que assumeix tots els riscos que això pugui comportar i eximeix a l’empresa Milgrams de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet, accepta el tractament de les seves dades personals per part de Milgrams i de l’Ajuntament del Prat de Llobregat als efectes de gestionar aquest procés participatiu, en la forma i condicions que s’especifiquen en aquest document.

L'usuari/a es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre. En cas que l'usuari/a comuniqui dades de tercers, acceptant aquestes condicions declara que té consentiment exprés del titular de les dades, per cedir-los a Milgrams. L'usuari podrà interactuar amb l'eina intervenint en els diferents mòduls de participació que s’incorporin al Portal.

Per participar creant o recolzant propostes, a l'usuari se li requerirà que tingui 16 anys o més i estar empadronat al  Prat de Llobregat. Aquesta comprovació es realitzarà mitjançant el nom  número del DNI en els termes indicats en l'apartat 7B Protecció de dades. Un cop realitzada la comprovació que el participant està empadronat al municipi i és major de 16 anys, es desvincularà aquesta informació del nom de l’usuari de manera que les votacions  quedaràn anonimitzades

 6. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats pels usuaris

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remès pels usuaris/es d'aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d'ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a l'Ajuntament, havent de significar-se el següent:

A. Confidencialitat: Les dades de caràcter personal seran confidencials en tot moment i no seran conegudes pel públic en general. El contingut de les propostes serà publicat amb el nom d'usuari i el vot serà secret.

B. En el cas que l'Ajuntament i Milgrams estigui interessat en el contingut remès per l'usuari, es podrà posar en contacte amb ell per sol•licitar-li informació addicional, a través del correu electrònic facilitat. Aquesta informació (qualsevol contingut remès per l'usuari, exceptuant les dades de caràcter personal) tindrà caràcter de no confidencialitat, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial es signi el corresponent Acord de Confidencialitat o autorització de cessió de dades.

L'Ajuntament del Prat del Llobregat es reserva el dret de no contactar amb els usuaris que li haguessin remès el contingut. Tot això sense perjudici de l'establert a l'apartat relatiu a "Drets de Propietat Intel•lectual i industrial".

En el supòsit que l'Ajuntament del Prat del Llobregat, a la seva sencera discrecionalitat, decidís contactar amb determinats usuaris, aquests coneixen i accepten que per això l'Ajuntament de El Prat del Llobregat no adquireix cap compromís d’acceptar la proposta

C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els i les participants al Portal declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en els mitjans públics i xarxes socials així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa. Aquesta publicitat no comportarà publicar dades de caràcter personal a no ser que la persona implicada expressament doni el seu consentiment per revelar les seves dades.

D. No devolució material: Milgrams no té cap obligació de retornar el contingut remès pels usuaris.

E. Procediment d'avís i retirada: Milgrams processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit els i les participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d'ús, podrà sol•licitar la retirada de continguts a l’empresa Milgrams. Milgrams i l’Ajuntament del Prat es reserven el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut

7. Política de privacitat i protecció de dades

A. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: l'usuari/a que aporta el contingut declara, amb l'acceptació de les presents Condicions, ser titular dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet a Milgrams de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal o en qualsevol altre mitjà disponible per a això.

La titularitat de tots i cadascun dels Continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits, pel Dret de la Propietat Industrial i Intel•lectual, correspon als autors/es i/o titulars dels esmentats Continguts.

L'Ajuntament del Prat del Llobregat i Milgrams no assumeixen cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pogués derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel•lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.

 B. Protecció de dades:

La persona que es registra dona el seu consentiment, perquè les dades de caràcter personal que s’introdueixin al registre  s’incorporin al fitxer PARTICIPACIÓ CIUTADANA de Milgrams, amb la finalitat de poder participar en les  diferents fases  d’aquest procés de participació que realitza l’Ajuntament del Prat del Llobregat i per la realització d’estadístiques dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana.

 D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007,  les dades de caràcter personal (introduïdes per l’usuari/a –nom usuari/a, adreça electrònica i DNI-) s’incorporaran al fitxer “Participació Ciutadana” titularitat de MILGRAMS, amb la finalitat de gestionar aquest procés de participació. Les dades relatives al DNI i a la data naixement seran cedides a l’Ajuntament del Prat de Llobregat amb la finalitat de comprovar que la persona registrada es troba empadronada al municipi i és major de 16 anys. La persona que es registra dona el seu consentiment perquè les referides dades siguin cedides a l’Ajuntament als efectes de fer les comprovacions esmentades.

 En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a  l’empresa Milgrams  per procedir a rectificar les mateixes.

 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a Milgrams Parc Científic I Tecnològic UDG Edifci Narcís Monturiol P1- B07 Girona info@milgrams.cat

Pel que fa a les dades personals tractades per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, aquestes seran incloses al fitxer de titularitat municipal “Ciutadania” amb la finalitat de gestionar aquest procés de participació. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable del fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat, pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat.

 Termes d’accés al Padró:

Acceptant aquestes condicions dona el seu consentiment exprés a Milgrams perquè cedeixi les seves dades  a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per tractar les seves dades de caràcter personal, que hi consten en el Padró Municipal d’Habitants (DNI i data de naixement) a efectes de realitzar les comprovacions necessàries sobre les condicions requerides per poder participar en el procés.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal (introduïdes per l’usuari –nom usuari, adreça electrònica i DNI-) s’incorporaran al fitxer PARTICIPACIÓ CIUDADANA del que és responsable Milgrams . No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte la cessió ja explicitada a l’Ajuntament del Prat per poder participar els els processos de participació ciutadana.

 En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a  Milgrams  per procedir a rectificar les mateixes.

 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos a a Milgrams Parc Científic I Tecnològic UDG Edifci Narcís Monturiol P1- B07 Girona info@milgrams.cat o l’Ajuntament del Prat de Llobregat, Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) o al correu electrònic info@elprat.cat

8. Normativa aplicable

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o d’incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

9. Revisió de les condicions d’ús

 L’empresa Milgrams i l’Ajuntament del Prat es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privadesa a qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, els/les usuaris/es registrats/des seran avisats a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.