Què són els pressupostos participatius?

En aquesta legislatura, entre les accions aprovades en l’eix de Participació al PAM 2016-2019, l’Ajuntament es va comprometre a dur a terme un pressupost participatiu; és a dir, impulsar un procés de participació ciutadana que ajudi a millorar la ciutat i el seu entorn a partir de les propostes d’inversió que fan els ciutadans i ciutadanes i les entitats del Prat.

Què és un pressupost participatiu?

Els pressupostos participatius són un mecanisme que permet la participació directa de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos públics. A través dels pressupostos participatius l’Ajuntament pot conèixer de forma directa les necessitats dels veïns i veïnes, així com decidir de forma col·lectiva quines són aquelles inversions prioritàries per millorar la ciutat i el benestar dels seus habitants.

El pressupost participatiu que ara comença és un procés de participació ciutadana per millorar l’entorn de la ciutat aportant propostes d’inversió. S’hi destinarà un milió d'euros cada any entre el 2017 i el 2019.

Què és una inversió?

Una inversió és, bàsicament, tot el que l'Ajuntament pot construir o adquirir; és a dir, un bé inventariable que és permanent en el temps. Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats ni a serveis ni a subvencions. Així, per exemple, són inversions la creació o reparació d’infraestructures o d'espais públics de competència municipal.

A tall d’exemple, es considera que són inversions:

 • La creació de noves infraestructures: urbanització d’espais, vials, passos a diferent nivell, senyalització viària, mobiliari urbà, enllumenat públic, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i estanys, clavegueram, etc.
 • La reposició d'infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma d'enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts i estanys, etc.
 • La reforma o l’adequació d'espais de titularitat municipal
 • Les aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual: desenvolupament d'aplicacions, webs, etc.

Per contra, no serien inversions:

 • Les propostes d'inversió sobre terrenys o solars no municipals
 • La reforma o adequació d’espais que són competència d’altres administracions, per exemple, centres de salut, escoles, instituts i residències
 • Les actuacions en el transport públic que no és competència de l’Ajuntament (p. e. el metro o la Renfe)
 • Les despeses de contractació de personal, professionals o empreses
 • La contractació d'empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis
 • La concessió d’ajuts en forma de subvencions, beques o premis a persones físiques o jurídiques

Si vols saber quines inversions té previstes l’Ajuntament a l’entorn urbà fins al 2019, pots consultar-ho aquí.

Quins criteris ha de complir una proposta d’inversió?

Podràs fer qualsevol proposta d’inversió que consideris que suposarà una millora per a l’espai urbà, sempre que compleixi les condicions següents:

 • Que tingui un cost màxim de 200.000 euros
 • Que no sigui contradictòria amb el programa de govern.
 • Que tingui viabilitat tècnica i/o econòmica i respecti el marc jurídic i legal existent.
 • Que sigui de competència municipal.
 • Que doni resposta a una necessitat concreta i generi un impacte positiu al conjunt del municipi (s’ha de procurar tenir una certa visió de ciutat).
 • Que pugui ser considerada una inversió i que tingui principi i final.

Si hi ha propostes repetides o molt similars, s’unificaran en una de sola. Aquelles que no compleixin els criteris s’exclouran del procés.

El grup impulsor, format per tècnics de l’Ajuntament i representants de la ciutadania (associacions de veïns i veïnes i membres de la Taula d’Accessibilitat) s’encarregarà de validar les propostes que passen a la fase de votacions en funció dels criteris que s’estableixen a les 'Condicions i termes de participació als Pressupostos participatius'.

Votacions

Les propostes que hagin estat validades passaran a la fase de votacions i s’executaran aquelles que hagin obtingut una major puntuació, fins a exhaurir la disponibilitat econòmica.

Com s'hi pot participar?

Presentant propostes d’inversió:

Aquesta fase va finalitzar el 15 de setembre de 2017. Per a més informació aquí

Omplint el formulari de propostes, previ registre, a través d’aquest web

En aquesta mateixa plataforma es podran fer, en una fase posterior, les votacions dels diferents projectes.

Als punts d'informació mòbil disposats en diferents espais de la ciutat.

Pots consultar a l’agenda els dies i llocs on estaran ubicats.

Als punts d'informació assistida

A més, es convidarà tothom qui hagi fet propostes a participar en tallers on les podran elaborar amb més detall. Aquells ciutadans i ciutadanes que hagin fet propostes que compleixin els criteris establerts a les 'Condicions i termes de participació als Pressupostos participatius' podran desenvolupar-les col·lectivament al tallers.

Votant les propostes d’inversió:

de l’1 al 31 de desembre

Les propostes validades passaran a la fase de votacions, en què la ciutadania triarà aquelles que consideri més interessants, fins a esgotar el pressupost.

A través d’aquesta plataforma, previ registre
En els punts d'informació mòbil disposats en diferents espais de la ciutat.

Pots consultar l’agenda per trobar el millor moment i espai per apropar-t’hi

Als punts d'informació assistida

Qui hi pot participar?

Per a fer propostes d’inversió:
 • Qualsevol persona empadronada al Prat que hagi complert els 16 anys.
 • Entitats que constin al Registre Municipal d’Entitats del Prat
Tallers de propostes:

Es convidarà totes les persones i entitats que hagin fet propostes a participar als tallers, per reelaborar-les amb altres veïns i veïnes.

A les votacions:

Totes les votacions seran a títol individual. Per votar caldrà constar com a persona empadronada al Prat i haver complert els 16 anys.

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres!

Entre tots i totes fem una ciutat millor! #elprat #millorambtu